بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/04/29

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 247,338 7.03 1,962,381 12.45 2,125,461 13.39 2,059,089 12.76
اوراق مشارکت 1,820,707 51.76 7,517,604 47.69 7,749,758 48.82 7,979,384 49.45
سپرده بانکی 1,529,667 43.49 6,216,242 39.44 5,893,710 37.13 5,985,961 37.1
وجه نقد 548 0.02 2,260 0.01 1,076 0.01 825 0.01
سایر دارایی ها -,131,139 -3.73 43,442 0.28 80,555 0.51 89,157 0.55
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 162,411 4.62 1,053,713 6.68 1,144,697 7.21 1,089,922 6.75