نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1400/01/28

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 1,210,894 11.69 5,017,312 12.09 5,739,726 13.44 5,543,007 12.51
اوراق مشارکت 6,090,986 58.78 27,956,329 67.38 28,050,375 65.67 28,536,294 64.39
سپرده بانکی 3,044,412 29.38 7,958,033 19.18 8,177,635 19.14 9,357,438 21.11
وجه نقد 6,624 0.06 27,392 0.07 14,830 0.03 91,416 0.21
واحد صندوق 82,754 0.8 316,958 0.76 649,291 1.52 663,138 1.5
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -73,719 -0.71 211,479 0.51 84,484 0.2 128,229 0.29
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 820,379 7.92 4,237,634 10.21 4,563,952 10.68 4,426,520 9.99