نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1400/03/31

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 1,310,427 11.62 5,511,342 11.64 5,655,495 11.13 6,140,064 11.8
اوراق مشارکت 6,679,280 59.21 30,091,186 63.56 32,191,458 63.34 32,962,628 63.36
سپرده بانکی 3,254,864 28.85 10,911,875 23.05 12,065,772 23.74 11,920,919 22.91
وجه نقد 6,754 0.06 13,008 0.03 9,356 0.02 82,567 0.16
واحد صندوق 115,758 1.03 680,112 1.44 720,133 1.42 751,735 1.44
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -86,821 -0.77 136,312 0.29 177,524 0.35 168,417 0.32
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 903,961 8.01 4,416,644 9.33 4,581,800 9.02 4,945,842 9.51