بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/02/29

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 189,583 6.05 1,472,745 8.82 1,687,156 10.49 1,948,020 12.86
اوراق مشارکت 1,641,250 52.34 7,372,243 44.15 7,486,018 46.54 7,454,605 49.2
سپرده بانکی 1,390,638 44.34 7,816,537 46.81 6,875,845 42.74 5,719,297 37.75
وجه نقد 530 0.02 5,459 0.03 4,402 0.03 122 0
سایر دارایی ها -,140,280 -4.47 12,405 0.07 13,288 0.08 10,373 0.07
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 132,434 4.22 843,759 5.05 914,943 5.69 1,051,567 6.94