بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/06/26

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 307,708 7.78 2,295,306 12.81 2,693,532 13.48 3,027,407 14.82
اوراق مشارکت 2,037,625 51.52 8,890,165 49.61 10,201,707 51.04 10,739,396 52.58
سپرده بانکی 1,683,761 42.57 6,599,397 36.83 6,921,089 34.63 6,504,727 31.84
وجه نقد 544 0.01 645 0 550 0 595 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها -,122,065 -3.09 109,534 0.61 139,700 0.7 117,108 0.57
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 195,143 4.93 1,260,268 7.03 1,519,741 7.6 1,694,838 8.3