بازار سرمایه، اتوماسیون اداری

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/06/26

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 78,377 4.49 516,371 7.35 710,874 10.51 664,817 10.41
اوراق مشارکت 900,301 51.62 4,378,791 62.29 4,368,648 64.58 4,235,425 66.31
سپرده بانکی 733,024 42.03 2,034,744 28.95 1,640,382 24.25 1,348,124 21.1
وجه نقد 215 0.01 205 0 223 0 189 0
سایر دارایی ها -70,998 -4.07 60,118 0.86 32,066 0.47 125,195 1.96
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 66,419 3.81 311,356 4.43 328,172 4.85 345,332 5.41