بازار سرمایه، اتوماسیون اداری

دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 کارگزاری سهم آشنا(سهامی خاص) 900 %90.00
2 شهمیری شهریار 100 %10.00