بازار سرمایه، اتوماسیون اداری

ارکان صندوق

مدیرصندوق: شرکت کارگزاری سهم آشنا

ضامن صندوق: بانک حکمت ایرانیان

متولی صندوق: موسسه حسابرسی بهمند

مدیرثبت صندوق: شرکت کارگزاری سهم آشنا

مدیر سرمایه گذاری صندوق سرمایه‌گذاری امین آشنا

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی رازدار