نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/03/26
کل خالص ارزش دارائی ها 50,973,909,973,951 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,000,521 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,023,533 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,001,956 ریال
تعداد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری 25,867 نفر
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 50,947,357

تاریخ آغاز فعالیت:

1391/01/26

مدیر صندوق:

شركت سبدگردان سهم آشنا

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي رازدار

مدیر ثبت:

كارگزاري سهم آشنا (سهامي خاص)

مدیران سرمایه گذاری:

سحر باقري، مسعود شرفي، زينب حاجي زاده هريس

حسابرس:

موسسه حسابرسي بيات رايان