بازار سرمایه، اتوماسیون اداری

مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
صورتجلسه 10-06-97 امین آشنا تغییرات اساسنامه 1397/06/24
صورتجلسه 10-06-96 امین آشنا تغییرات امیدنامه 1397/06/24
صورتجلسه مجمع 21-12-96 1397/05/14
صورتجلسه مجمع مورخ 1397/02/03 صندوق امین آشنا با تایید سازمان بورس- تغییر ماده 17 و 19 اساسنامه 1397/03/13
گزارش پورتفو منتهی به 25-01-97 1397/02/08
صورتجلسه مجمع مورخ 1396/12/06 - افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق 1397/01/22
برگزاری مجمع مورخ 1396/12/06 1396/12/06
صورتجلسه 17-10-96 امین آشنا تغییرات امیدنامه 1396/11/03
صورتجلسه مجمع مورخ 29/07/1396- تغییرات امیدنامه 1396/09/22
صورتجلسه مجمع مورخ 29/07/1396- افزایش سقف صندوق 1396/08/24
صورتجلسه مجمع مورخ 29/07/1396- تغییرات اساسنامه 1396/08/20
صورتجلسه مجمع مورخ 1396/03/17-تغییر هزینه های قابل پرداخت از محل داراییهای صندوق 1396/08/13
صورتجلسه مجمع مورخ 15/06/1396- تغییر هزینه نرم افزار صندوق 1396/08/06
صورتجلسه مجمع مورخ 15/06/1396- تعیین صاحبان امضای مجاز 1396/08/06
تاییدیه صورتجلسه تغییر نصاب مجمع صندوق مورخ 19/03/95 1395/05/10
صورتجلسه مجمع تصویب صورتهای مالی منتهی به 25/01/95 (اصلاحی) 1395/05/10
تایید صورتجلسه تصویب صورتهای مالی و تغییر حسابرس 1395/05/05
تایید افزایش سقف واحدهای صندوق 1395/04/29
صورتجلسه افزایش سقف واحدهای صندوق 1395/04/22
صورتجلسه مجمع تصویب صورتهای مالی منتهی به 25/01/95 1395/04/22
صورتجلسه مجمع مورخ 19/03/1395 1395/03/24
تایید صورتجلسه نغییرات اساسنامه 1394/09/23
تایید صورتجلسه نغییرات امیدنامه 1394/09/23
صورتجلسه تغییرات اساسنامه صندوق مورخ 27/07/94 1394/08/12
صورتجلسه تغییرات امیدنامه صندوق مورخ 27/07/94 1394/08/12
تصویب صورتجلسه مجمع تصویب صورتهای مالی منتهی به 25/01/94 1394/04/30
صورتجلسه مجمع تصویب صورتهای مالی یکساله منتهی به 25/01/94 1394/04/10
صورتجلسه تغییر مفاد اساسنامه صندوق مورخ 02/07/93 1393/07/07
صورتجلسه مجمع تصویب صورتهای مالی یکساله منتهی به 25/01/93 1393/04/10
صورتجلسه مجمع تغییر هزینه های صندوق امین آشنا ایرانیان مورخ 27/11/92 1392/12/17
صورتججلسه مجمع تمدید فعالیت صندوق امین آشنا ایرانیان مورخ 27/11/92 1392/12/17
صورتجلسه مجمع صندوق امین آشنا ایرانیان مورخ 04/09/92 1392/09/12
صورتجلسه مجمع صندوق امین آشنا ایرانیان مورخ 30/07/92 1392/08/05
صورتجلسه اصلاح شده مجمع مورخ 12/03/92 1392/06/05
صورتجلسه مجمع مورخ 02/05/92 1392/05/27
صورتجلسه مجمع فرابورس مورخ 02/05/92 1392/05/27
صورتجلسه مجمع مورخ 12/03/92 1392/05/07
صورتجلسه مجمع مورخ 12/03/92 1392/04/18
صورتجلسه مجمع فوق العاده مورخ 91.7.29 1391/08/08