نصب همراه صندوق fundMobileApp

مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
تاییدیه صورت جلسه مجمع مورخ 1400.02.29 صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان (ماده 19 اساسنامه) 1400/03/31
صورتجلسه مجمع مورخ 1400.02.29 صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان ( ماده 19 اساسنامه) 1400/03/31
صورت جلسه مجمع مورخ 1399/12/27 1400/03/24
صورت جلسه مجمع مورخ 1400/03/11 - تغییر هزینه حسابرس 1400/03/17
لیست حاضرین در مجمع مورخ 1400/03/11 1400/03/11
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان مورخ 1400/03/11 1400/03/02
حاضرین در مجمع صندوق امین آشنا ایرانیان مورخ 1400/02/29 1400/02/29
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان مورخ 1400/02/29 1400/02/28
روزنامه رسمی تغییر امضاداران - مجمع 1399.11.11 1400/01/30
حاضرین در مجمع 1400.01.21 1400/01/21
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان مورخ 1400/01/21 1400/01/18
صورتجلسه مجمع1399.12.23-تغییر نصاب سرمایه گذاری 1400/01/10
صورتجلسه مورخ1399.11.25-تغییر رکن حسابرس 1400/01/10
حاضرین در مجمع 1399.12.27 1399/12/27
تاییدیه سازمان جهت صورتجلسه 1399.11.25 1399/12/25
حاضرین در مجمع 1399.12.23 1399/12/23
حاضرین در مجمع مورخ 1399/12/20 1399/12/20
دعوت به مجمع مورخ 1399.12.20-افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری 1399/12/20
دعوت به مجمع مورخ 1399/12/27-تغییر هزینه متولی و نرم افزار 1399/12/17
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1399.12.23 -تغییر نصاب سرمایه گذاری 1399/12/12
تاییدیه سازمان مجمع مورخ1399.09.08 1399/12/09
تاییدیه سازمان جهت صورتجلسه 1399.11.11 -تغییر صاحبان امضا مجاز 1399/12/09
صورتجلسه مجمع 1399.11.11 -تغییر صاحیان امضا مجاز 1399/12/09
صورتجلسه مجمع مورخ1399.07.12 تغییرات امیدنامه 1399/12/09
صورتجلسه مجمع مورخ1399.08.24-اصلاح نصاب سرمایه گذاری 1399/12/09
لیست حاضرین در مجمع مورخ99.11.25 تغییر حسابرس صندوق 1399/11/25
دعوت به مجمع مورخ1399.11.25- تغییر رکن حسابرس 1399/11/12
صورتجلسه مجمع مورخ1399/09/08-تصویب صورت های مالی منتهی به 1399/06/31 1399/09/19
لیست حاضرین در مجمع 08-09-1399 -تصویب صورت های مالی منتهی به99.06.31 1399/09/08
دعوت به مجمع مورخ1399/09/08-تصویب صورتهای مالی منتهی به 1399/06/31 1399/08/28
حاضرین در مجمع مورخ1399.08.24 1399/08/24
دعوت به مجمع مورخ1399/08/24 1399/08/22
تاییدیه سازمان و صورتجلسه مجمع 1399.07.05 1399/08/06
روزنامه رسمی مجمع 1399.05.22 1399/08/06
حاضرین در مجمع 1399.07.27 1399/07/27
دعوت به مجمع مورخ1399/07/27 1399/07/16
حاضرین در مجمع مورخ1399.07.12 1399/07/12
تائیدیه سازمان مجمع 1399.04.28 1399/07/12
صورتجلسه مجمع مورخ1399.06.29 1399/07/06
دعوت به مجمع 1399/07/05 1399/07/05
دعوت به مجمع مورخ1399/07/12 1399/07/02
اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ1399.06.29 1399/06/29
صورتجلسه مجمع مورخ1399.04.28 1399/06/22
صورتجلسه مجمع مورخ1399.05.22 1399/06/22
تاییدیه سازمان جهت صورتجلسه مجمع1399.05.22 1399/06/22
اسامی حاضرین در جلسه مجمع 1399/05/22 1399/05/22
اسامی حاضرین در جلسه مجمع 1399/05/19 1399/05/19
دعوت به مجمع مورخ1399/05/19 1399/05/07
تائیدیه سازمان جهت صورتجلسه مجمع 1399/04/18 1399/05/05
صورتجلسه مجمع مورخ1399/04/18 1399/05/05
صورتجلسه وتاییدیه سازمان مجمع مورخ1399/04/22 1399/05/05
اسامی حاضرین در جلسه مجمع 1399/04/28 1399/04/28
اسامی حاضرین در جلسه مجمع 1399/04/22 1399/04/22
اسامی حاضرین در جلسه مجمع 1399/04/18 1399/04/22
تائیدیه سازمان جهت صورتجلسه مجمع 1399/03/06 1399/04/03
صورتجلسه مجمع 1399/03/06 1399/03/19
تاییدیه صورجلسه افزایش سقف 1399/03/06
اسامی حاضرین در جلسه مجمع 1399/03/06 1399/03/06
صورتجلسه مجمع 1399/02/31 1399/02/31
اسامی حاضرین در جلسه مجمع 1399/02/31 1399/02/31
صورتجلسه مجمع 1399/02/15-امیدنامه 1399/02/15
صورتجلسه مجمع 1399/02/15-اساسنامه 1399/02/15
اسامی حاضرین در جلسه مجمع 1399/02/15 1399/02/15
روزنامه کثیر الانتشار تمدید فعالیت صندوق 1399/01/25
تاییدیه صورجلسه تمدید فعالیت 1399/01/25
صورتجلسه مجمع 1399/01/16 - تمدید فعالیت 1399/01/18
اسامی حاضرین در مجمع 1399/01/16 1399/01/18
تائیدیه سازمان جهت صورتجلسه مجمع 1398/10/08 -امیدنامه ای 1398/11/26
تائیدیه سازمان جهت صورتجلسه مجمع 1398/10/08 -اساسنامه ای 1398/11/26
دعوت به مجمع 1398/10/08 1398/10/24
دعوت به مجمع 1398/09/27 1398/10/24
دعوت به مجمع 1398/07/29 1398/10/24
صورتجلسه مجمع 1398/10/08 -اساسنامه ای 1398/10/17
صورتجلسه مجمع 1398/10/08 -امیدنامه ای 1398/10/17
اسامی حاضرین در مجمع 1398/10/08 1398/10/08
صورتجلسه مجمع 1398/09/27 1398/10/08
روزنامه رسمی مجمع مورخ 1398/04/09 1398/10/07
اسامی حاضرین در مجمع 1398/09/27 1398/10/02
تاییدیه صورتجلسه مجمع مورخ 20/06/1398- تغییرات امیدنامه 1398/08/20
تاییدیه صورتجلسه مجمع مورخ 29/07/1398- افزایش سقف صندوق 1398/07/29
صورتجلسه مجمع مورخ 29/07/1398- افزایش سقف صندوق 1398/07/29
تاییدیه صورتجلسه تغییرات اساسنامه مورخ 20-06-98 1398/07/03
صورتجلسه 20-06-98 امین آشنا تغییرات امیدنامه 1398/07/03
صورتجلسه مجمع مورخ 09-04-98- تصویب صورت های مالی منتهی به 25-01-98 1398/04/24
صورتجلسه مجمع مورخ 09-04-98- اتغییر متولی صندوق 1398/04/24
صورتجلسه امضاداران 09-02-98 با تایید سازمان 1398/03/04
صورتجلسه مجمع مورخ 27-01-1398 - تغییرات امیدنامه 1398/02/18
تاییدیه صورتجلسه تغییرات اساسنامه مورخ 25-1-98 1398/02/18
صورتجلسه مجمع مورخ 1397/11/16 تغییرات اساسنامه 1397/12/28
صورتجلسه مجمع مورخ 1397/11/16 تغییرات امیدنامه 1397/12/28
تغییر در ترکیب صاحبان امضای مجاز صندوق 1397/11/11
صورتجلسه 13-09-97 امین آشنا تغییرات اساسنامه (تغییر مدیر) 1397/10/24
صورتجلسه 13-09-97 تغییرات امیدنامه- تغییر در هزینه هایی که توسط سرمایه گذار باید پرداخت شود 1397/10/18
صورتجلسه مجمع 13-09-97- تغییر در ترکیب دارندگان واحدهای ممتاز 1397/10/05
صورتجلسه تغییر متولی صندوق مورخ 95/07/07 1397/08/05
صورتجلسه مجمع تصویب صورت های مالی منتهی به 25-1-97 مورخ 10-06-97 1397/07/08
صورتجلسه تغییر کارمزد حسابرس و متولی 10-06-97 1397/07/08
صورتجلسه 10-06-97 امین آشنا تغییرات اساسنامه 1397/06/24
صورتجلسه 10-06-96 امین آشنا تغییرات امیدنامه 1397/06/24
صورتجلسه مجمع 21-12-96 1397/05/14
صورتجلسه مجمع مورخ 1397/02/03 صندوق امین آشنا با تایید سازمان بورس- تغییر ماده 17 و 19 اساسنامه 1397/03/13
صورتجلسه مجمع مورخ 1396/12/06 - افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق 1397/01/22
برگزاری مجمع مورخ 1396/12/06 1396/12/06
صورتجلسه 17-10-96 امین آشنا تغییرات امیدنامه 1396/11/03
صورتجلسه مجمع مورخ 29/07/1396- تغییرات امیدنامه 1396/09/22
صورتجلسه مجمع مورخ 29/07/1396- افزایش سقف صندوق 1396/08/24
صورتجلسه مجمع مورخ 29/07/1396- تغییرات اساسنامه 1396/08/20
صورتجلسه مجمع مورخ 1396/03/17-تغییر هزینه های قابل پرداخت از محل داراییهای صندوق 1396/08/13
صورتجلسه مجمع مورخ 15/06/1396- تغییر هزینه نرم افزار صندوق 1396/08/06
صورتجلسه مجمع مورخ 15/06/1396- تعیین صاحبان امضای مجاز 1396/08/06
تاییدیه صورتجلسه تغییر نصاب مجمع صندوق مورخ 19/03/95 1395/05/10
صورتجلسه مجمع تصویب صورتهای مالی منتهی به 25/01/95 (اصلاحی) 1395/05/10
تایید صورتجلسه تصویب صورتهای مالی و تغییر حسابرس 1395/05/05
تایید افزایش سقف واحدهای صندوق 1395/04/29
صورتجلسه افزایش سقف واحدهای صندوق 1395/04/22
صورتجلسه مجمع تصویب صورتهای مالی منتهی به 25/01/95 1395/04/22
صورتجلسه مجمع مورخ 19/03/1395 1395/03/24
تایید صورتجلسه نغییرات اساسنامه 1394/09/23
تایید صورتجلسه نغییرات امیدنامه 1394/09/23
صورتجلسه تغییرات اساسنامه صندوق مورخ 27/07/94 1394/08/12
صورتجلسه تغییرات امیدنامه صندوق مورخ 27/07/94 1394/08/12
تصویب صورتجلسه مجمع تصویب صورتهای مالی منتهی به 25/01/94 1394/04/30
صورتجلسه مجمع تصویب صورتهای مالی یکساله منتهی به 25/01/94 1394/04/10
صورتجلسه تغییر مفاد اساسنامه صندوق مورخ 02/07/93 1393/07/07
صورتجلسه مجمع تصویب صورتهای مالی یکساله منتهی به 25/01/93 1393/04/10
صورتجلسه مجمع تغییر هزینه های صندوق امین آشنا ایرانیان مورخ 27/11/92 1392/12/17
صورتججلسه مجمع تمدید فعالیت صندوق امین آشنا ایرانیان مورخ 27/11/92 1392/12/17
صورتجلسه مجمع صندوق امین آشنا ایرانیان مورخ 04/09/92 1392/09/12
صورتجلسه مجمع صندوق امین آشنا ایرانیان مورخ 30/07/92 1392/08/05
صورتجلسه اصلاح شده مجمع مورخ 12/03/92 1392/06/05
صورتجلسه مجمع مورخ 02/05/92 1392/05/27
صورتجلسه مجمع فرابورس مورخ 02/05/92 1392/05/27
صورتجلسه مجمع مورخ 12/03/92 1392/05/07
صورتجلسه مجمع مورخ 12/03/92 1392/04/18
صورتجلسه مجمع فوق العاده مورخ 91.7.29 1391/08/08