نصب همراه صندوق fundMobileApp

صورت های مالی

عنوان تاریخ درج
گزارش افشای پرتفو ماهانه منتهی به 1400.02.31 1400/03/04
گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 1399.12.30 (حسابرسی شده) 1400/02/27
صورت های مالی دوره شش ماهه منتهی به 1399.12.30 (حسابرسی شده) 1400/02/27
گزارش افشای پرتفو ماهانه منتهی به 1400.01.31 1400/02/08
گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 1399.12.30 (حسابرسی نشده) 1400/01/30
صورت های مالی دوره شش ماهه منتهی به 1399.12.30 (حسابرسی نشده) 1400/01/30
گزارش افشای پورتفو ماهانه منتهی به 1399.12.30 1400/01/10
گزارش افشای پورتفو ماهانه منتهی به 1399.11.30 1399/12/10
گزارش افشای پرتفو ماهانه منتهی به 1399.10.30 1399/11/08
صورت های مالی دوره سه ماهه منتهی به 99.09.30(حسابرسی نشده) 1399/10/23
گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 99.09.30(حسابرسی نشده) 1399/10/23
گزارش افشای پرتفو ماهانه منتهی به 1399.09.30 1399/10/09
گزارش پورتفو منتهی به30-08-99 1399/09/08
صورت مالی پنج ماه و شش روزه منتهی به 99.06.31(حسابرسی شده) 1399/08/28
گزارش عملکرد پنج ماه و شش روزه منتهی به 99.06.31 1399/08/28
گزارش پورتفوی منتهی به 31-07-99 1399/08/10
گزارش عملکرد پنج ماه و شش روزه منتهی به 31-06-1399 1399/07/28
صورت مالی پنج ماه و شش روزه منتهی به 31-06-1399 (حسابرسی نشده) 1399/07/28
گزارش پورتفوی منتهی به 31-06-99 1399/07/09
گزارش پورتفوی منتهی به 25-06-99 1399/07/05
گزارش پورتفوی منتهی به 25-05-99 1399/06/01
گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 25-04-1399 1399/05/14
صورت مالی سه ماهه منتهی به 25-04-1399 1399/05/14
گزارش پورتفو منتهی به 25-04-99 1399/05/04
گزارش پورتفو منتهی به 25-03-99 1399/04/03
گزارش پورتفو منتهی به 25-02-99 1399/03/03
صورت مالی سالانه منتهی به 25-01-1399 حسابرسی شده 1399/02/22
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 25-01-1399 حسابرسی شده 1399/02/22
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 25-01-1399 حسابرسی نشده 1399/02/20
صورت مالی سالانه منتهی به 25-01-1399 حسابرسی نشده 1399/02/20
گزارش پورتفو منتهی به 25-01-99 1399/02/09
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 1398/12/25 1398/12/28
گزارش پورتفو منتهی به 25-11-98 1398/12/04
صورت مالی نه ماهه منتهی به 25-10-1398 1398/11/27
گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به 25-10-1398 1398/11/27
گزارش پورتفو منتهی به 25-10-98 1398/11/05
گزارش پورتفو منتهی به 25-9-98 1398/10/04
گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 25-07-1398 حسابرسی شده 1398/09/10
صورت مالی شش ماهه منتهی به 25-07-1398 حسابرسی شده 1398/09/10
گزارش پورتفو منتهی به 25-8-98 1398/09/05
گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 25-07-1398 1398/08/20
صورت مالی شش ماهه منتهی به 25-07-1398 حسابرسی نشده 1398/08/20
گزارش پورتفو منتهی به 25-07-98 1398/08/04
گزارش پورتفو منتهی به 25-06-98 1398/07/03
گزارش پورتفو منتهی به 25-05-98 1398/06/04
گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 25-04-1398 1398/05/16
صورت مالی سه ماهه منتهی به 25-04-1398 1398/05/16
گزارش پورتفو منتهی به 25-04-98 1398/05/01
گزارش اصلاحی حسابرس منتهی به 25-01-98 1398/04/24
گزارش عملکرد اصلاحی دوره مالی منتهی به 25-01-1398 1398/04/24
گزارش پورتفو منتهی به 25-03-98 1398/04/04
گزارش عملکرد یکساله منتهی به 25-01-1398 حسابرسی شده 1398/03/13
صورت مالی یکساله منتهی به 25-01-1398 حسابرسی شده 1398/03/13
صورت وضعیت پرتفوی صندوق امین آشنا برای ماه منتهی به 1398/02/25 1398/03/04
گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 1398/01/25 1398/02/19
صورت های مالی سال مالی منتهی به 1398/01/25 (حسابرسی نشده) 1398/02/19
گزارش پورتفو منتهی به 25-01-98 1398/02/04
صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به 25 اسفند97 1397/12/28
گزارش پورتفو منتهی به 1397/11/25 1397/12/05
گزارش عملکرد صندوق سرمايه گذاري امين آشنا ايرانيان دوره مالی 9ماهه منتهي به 25-10-1397 1397/11/17
صورتهاي هاي مالي صندوق سرمايه گذاري امين آشنا ايرانيان دوره مالی 9ماهه منتهي به 25-10-1397 1397/11/17
گزارش پرتفو منتهی به 97.10.25 1397/11/03
گزارش پورتفو منتهی به 25-09-97 1397/10/05
گزارش عملکرد یکساله منتهی به 25-07-97 حسابرسی شده 1397/09/13
گزارش حسابرس سال مالی منتهی به 25-07-97 1397/09/13
گزارش پورتفو منتهی به 25-04-97 1397/09/11
گزارش پورتفو منتهی به 25-02-97 1397/09/11
گزارش پورتفوی ماهانه صندوق منتهی به تاریخ 970825 1397/09/05
گزارش عملکرد شش ماهه صندوق سرمایه‌گذاری امین آشنا ایرانیان منتهی به 25 مهر ماه 1397 1397/08/22
صورتهای مالی شش ماهه صندوق سرمایه‌گذاری امین آشنا ایرانیان منتهی به 25 مهر ماه 1397 (حسابرسی نشده) 1397/08/22
گزارش پورتفوی ماهانه صندوق منتهی به تاریخ 970725 1397/08/06
گزارش پرتفوی ماهانه صندوق منتهی به تاریخ 970625 1397/07/04
صورت مالی یکساله منتهی به 25-01-1397 حسابرسی شده- اصلاحی 1397/06/19
گزارش پرتفوی ماهانه صندوق منتهی به تاریخ 970525 1397/06/13
صورتهای مالی اصلاحی 3ماهه منتهی به 1397.04.25 1397/05/21
گزارش عملکرد 3ماهه منتهی به 1397.04.25 1397/05/18
صورتهای مالی 3ماهه منتهی به 1397.04.25 1397/05/18
گزارش حسابرسی شده یکساله منتهی به 25-01-97 1397/04/23
گزارش عملکرد صندوق یکساله منتهی به 25-1-97 1397/04/23
گزارش پرتفوی ماهانه صندوق منتهی به تاریخ 970325 1397/04/04
صورت مالی یکساله منتهی به 25-01-1397 حسابرسی نشده 1397/02/18
گزارش عملکرد یکساله منتهی به 25-01-97 حسابرسی نشده 1397/02/18
گزارش پورتفو منتهی به 25-01-97 1397/02/08
افشای پورتفوی ماهانه منتهی به 25-12-96 1397/01/05
صورت های مالی اصلاحی حسابرسی نشده شش ماهه منتهی به 25 مهر 96 1396/12/14
افشای پورتفوی ماهانه منتهی به 25-11-96 1396/12/08
صورت مالی حسابرسی شده شش ماهه منتهی به 25-07-96 1396/11/21
گزارش حسابرس شش ماهه منتهی به 25 مهر 96 1396/11/18
صورتهای مالی 9 ماهه منتهی به 25-10-1396 1396/11/18
گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 1396 1396/11/18
افشای پورتفوی ماهانه منتهی به 25-09-96 1396/11/18
افشای پورتفوی ماهانه منتهی به 25-10-96 1396/11/18
صورت های مالی حسابرسی نشده شش ماهه منتهی به 25 مهر 1396 1396/08/20
گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 25 مهر1396 1396/08/20
صورت های مالی حسابرسی شده شش ماهه منتهی به 25 مهر 1395 1396/08/17
گزارش عملکردسه ماهه منتهی به 25 تیر 1396 1396/05/18
صورت های مالی سه ماهه منتهی به 25 تیر 1396 1396/05/17
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 25/01/1396 1396/03/07
صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به 25/01/1396 1396/03/07
صورت های مالی سالانه منتهی به 1396 1396/02/17
گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به 25/10/1395 1395/11/20
صورت مالی نه ماهه منتهی به 25/10/1395 1395/11/20
صورتهای مالی 3ماهه منتهی به25/04/1395صندوق امین آشنا ایرانیان 1395/05/23
گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 25/04/1395 1395/05/05
صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به 25/01/1395 1395/03/23
صورت های مالی سالیانه منتهی به 25/02/1395 صندوق امین آشنا ایرانیان 1395/02/22
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 25/01/1395 1395/01/31
صورتهای مالی 9 ماهه منتهی به 25/10/1394 صندوق امین آشنا ایرانیان 1394/11/21
گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 25/10/1394 1394/10/27
گزارش عملکرد اصلاحی منتهی به 25/07/1394 1394/09/15
صورتهای مالی شش ناهه حسابرسی شده منتهی به 25/07/1394 1394/09/15
صورتهای مالی شش ماهه حسابرسی نشده منتهی به 25/07/94 1394/08/24
گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 25/07/1394 1394/07/26
صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 25/04/1394 (اصلاحی) 1394/06/02
صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 25/04/1394 1394/05/26
گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 25/04/1394 1394/05/03
صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به 25/01/94 (اصلاحیه) 1394/04/15
گزارش عملکرد یکساله منتهی به 25/01/1394 صندوق امین آشنا ایرانیان (اصلاح شده) 1394/03/31
صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به 25/01/94 1394/03/31
صورتهای مالی اصلاحی منتهی به 25/01/94 صندوق امین آشنا ایرانیان 1394/03/03
صورتهای مالی یکساله حسابرسی نشده منتهی به 25/01/94 صندوق امین آشنا ایرانیان 1394/02/27
گزارش عملکرد یکساله منتهی به 25/01/1394 صندوق امین آشنا ایرانیان (اصلاح شده) 1394/02/05
صورتهای مالی نه ماهه منتهی به به 25/10/93 صندوق امین آشنا ایرانیان 1393/11/26
گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به 25/10/93 صندوق امین آشنا ایرانیان 1393/10/28
صورتهای مالی حسابرسی شده شش ماهه منتهی به 25/07/1393 1393/10/08
صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 25/07/93 صندوق امین آشنا ایرانیان 1393/08/25
گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 25/07/1393 صندوق امین آشنا ایرانیان 1393/07/29
صورتهای مالی اصلاح شده 3 ماهه منتهی به 25 تیر 1393 1393/06/12
صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 25/04/93 صندوق امین آشنا ایرانیان 1393/05/26
گزارش سه ماهه منتهی به 25/04/93 1393/04/29
صورتهای مالی یکساله حسابرسی شده منتهی به 25/01/1393 1393/03/25
گزارش عملکرد یکساله منتهی به 25/01/93 صندوق امین آشنا ایرانیان (اصلاح شده) 1393/03/19
صورتهای مالی یکساله حسابرسی نشده منتهی به 25/01/93 صندوق امین آشنا ایرانیان 1393/02/22
صورتهای مالی9ماهه منتهی به 25/10/1392 صندوق امین آشنا ایرانیان 1392/11/27
صورتهای مالی شش ماهه حسابرسی شده منتهی به 25/07/1392 1392/09/16
صورتهای مالی شش ماهه حسابرسی نشده منتهی به 25/07/1392 1392/08/21
صورتهای مالی 3ماهه منتهی به 25/04/1392 1392/05/16
صورتهای مالی یکساله حسابرسی شده منتهی به 25/01/1392 صندوق امین آشنا ایرانیان 1392/03/06
صورتهای مالی9ماهه منتهی به 25/10/1391 صندوق امین آشنا ایرانیان 1391/11/09
صورتهای مالی 6 ماهه حسابرسی شده منتهی به 25/7/1391 صندوق امین آشنا ایرانیان 1391/09/08
صورتهای مالی 6 ماهه منتهی به 25/07/1391 صندوق امین آشنا ایرانیان 1391/08/01
صورتهای مالی 3 ماهه منتهی به 25/04/1391 صندوق امین آشنا ایرانیان 1391/04/31