Menu

حساب های بانکی

کلية دريافت‌ها و پرداخت‌هاي صندوق شامل وجوه حاصل از پذيره‌نويسي اوليه و صدور واحد‌هاي سرمايه‌گذاري پس از پذيره‌نويسي اوليه، وجوه پرداختي بابت ابطال واحد‌هاي سرمايه‌گذاري و خريد اوراق بهادار، وجوه حاصل از دريافت سودهاي نقدي اوراق بهادار و سپرده‌هاي بانکي و فروش اوراق بهادار، وجوه پرداختي به سرمايه‌گذاران و پرداخت هزينه‌هاي مربوط به صندوق، منحصراً از طريق حساب‌های مندرج در جدول زیر انجام مي‌پذيرد. این حسابها به تشخیص مدیر و توافق متولي افتتاح و کلیة پرداخت‌های صندوق از حساب‌های بانکی صندوق و به دستور مدیر صندوق صورت می‌پذیرد. سرمایه گذار برای ارایه درخواست صدور واحد سرمایه گذاری باید وجوه مورد نیاز را به یکی از حساب های زیر واریز و رسید آن را به همراه فرم تکمیل شده درخواست صدور به نماینده مدیر در شعبه ارایه دهد.                      

ردیف نام بانک شماره حساب شماره شبا
1 شهر 11123111 IR17-0610-0000-0000-0011-1231-11
2 سامان 849-810-1533315-1 IR35-0560-0849-8100-1533-3150-01
3 ملی 0221329802007 IR86-0170-0000-0022-1329-8020-07
4 دی 0200431412001 IR54-0660-0000-0020-0431-4120-01
5 رفاه 300000000003 IR39-0130-1000-0030-0000-0000-03
6 ملت 5893733729 IR71-0120-0200-0000-5893-7337-29
7 حکمت ایرانیان 1114-801-1406609-1 IR27-0650-1114-8010-1406-6090-01
8 خاورمیانه 1004-10-810-707070934 R90-0780-1004-1081-0707-0709-34
9 اقتصاد نوین 111-850-5990625-1 IR72-0550-0111-8500-5990-6250-01
10 پارسیان 470-457263-601 IR71-0540-1002-4700-0457-2636-01
11 پاسارگاد 203-8100-13216345-1 IR27-0570-0203-8101-3216-3451-01
12 آینده 0201881877002 IR77-0620-0000-0020-1881-8770-02
13 مسکن 420000063990 IR71-0140-0400-0042-0000-0639-90
14 سپه 1798302072405 IR74-0150-0000-0179-8302-0724-05
15 گردشگری 132-950-49158-2 IR88-0640-0132-0950-0049-1580-02
16 ایران زمین 102-810-7596-1 IR12-0690-0102-8100-0007-5960-01
17 صادرات 0213117328006 IR81-0190-0000-0021-3117-3280-06
18 شماره کارت مجازی بانک سامان 6219861007070146
19 شماره کارت مجازی بانک حکمت ایرانیان 6369497010001261
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان