بازار سرمایه، اتوماسیون اداری

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/04/27

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 59,947 3.83 342,798 4.67 346,130 4.66 401,921 5.74
اوراق مشارکت 773,906 49.47 4,153,653 56.63 4,171,423 56.1 4,829,293 68.94
سپرده بانکی 699,134 44.69 2,621,962 35.74 2,742,165 36.88 1,710,673 24.42
وجه نقد 215 0.01 206 0 189 0 188 0
سایر دارایی ها -,113,739 -7.27 77,595 1.06 78,489 1.06 53,075 0.76
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 57,616 3.68 318,188 4.34 302,890 4.07 313,692 4.48