بازار سرمایه، اتوماسیون اداری

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/02/03

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 45,215 3.59 340,869 4.78 351,932 5.16 374,040 5.3
اوراق مشارکت 596,898 47.36 4,012,263 56.21 4,213,912 61.77 4,287,876 60.81
سپرده بانکی 596,566 47.34 2,609,056 36.55 2,066,439 30.29 2,181,877 30.94
وجه نقد 215 0.02 381 0.01 280 0 189 0
سایر دارایی ها -,136,070 -10.8 17,719 0.25 31,865 0.47 47,979 0.68
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 44,063 3.5 332,363 4.66 338,160 4.96 352,809 5