بازار سرمایه، اتوماسیون اداری

ارکان صندوق

حسابرس صندوق سرمایه‌گذاری امین آشنا ایرانیان به همراه توضیحات

مدیر سرمایه گذاری صندوق سرمایه‌گذاری امین آشنا ایرانیان

مدیر ثبت صندوق سرمایه‌گذاری امین آشنا ایرانیان

ضامن نقد شوندگی صندوق سرمایه‌گذاری امین آشنا ایرانیان به همراه توضیحات

مدیر صندوق سرمایه گذاری

متولی صندوق سرمایه‌گذاری امین آشنا ایرانیان به همراه توضیحات