Menu

دستورالعمل نحوه صدور سرمایه گذاری


١ ) مراجعه به یکی از شعب صندوق سرمايه گذاري امین آشنا ایرانیان و تکمیل فرم درخواست صدور واحد سرمایه گذاری
٢ ) ارائه مدارک هویتی / معرفینامه یا وکالتنامه
٣ ) واریز به حساب بانکی صندوق و ارائه فیش واریز به نماینده مدیر در صندوق
٤ ) دریافت رسید واریز وجه از نماینده مدیر
٥ ) تحویل اعلامیه صدور و گواهی سرمایه گذاری حداکثر تا پایان دو روز کاری در محل ارائه درخواست به سرمایه گذار

فرم درخواست صدور

فرم مشخصات

فرم پذیره نویسی

رسید پذیره نویسی

اعلامیه صدور واحد سرمایه گذاری

گواهی سرمایه گذاری عادی

گواهی سرمایه گذاری ممتاز

دستورالعمل نحوه ابطال سرمایه گذاری


١ ) مراجعه به یکی از شعب و تکمیل فرم درخواست ابطال واحد سرمایه گذاری
٢ ) تحویل گواهی سرمایه گذاری به همراه فرم درخواست ابطال واحد سرمایه گذاری به نماینده مدیر
٣ ) ارائه مدارک هویتی / معرفی نامه و وکالتنامه رسمی برای ابطال الزامی است
٤ ) تحویل رسید ابطال به سرمایه گذار یا نماینده قانونی وی
٥ ) صدور اعلامیه ابطال واحدهای سرمایه گذاری و تحویل به سرمایه گذار /نماینده قانونی وی

فرم درخواست ابطال تمام یا قسمتی از واحد سرمایه گذاری

رسید درخواست ابطال واحد سرمایه گذاری

اعلامیه ابطال واحد سرمایه گذاری

حساب های بانکی

کلية دريافت‌ها و پرداخت‌هاي صندوق شامل وجوه حاصل از پذيره‌نويسي اوليه و صدور واحد‌هاي سرمايه‌گذاري پس از پذيره‌نويسي اوليه، وجوه پرداختي بابت ابطال واحد‌هاي سرمايه‌گذاري و خريد اوراق بهادار، وجوه حاصل از دريافت سودهاي نقدي اوراق بهادار و سپرده‌هاي بانکي و فروش اوراق بهادار، وجوه پرداختي به سرمايه‌گذاران و پرداخت هزينه‌هاي مربوط به صندوق، منحصراً از طريق حساب‌های مندرج در جدول زیر انجام مي‌پذيرد. این حسابها به تشخیص مدیر و توافق متولي افتتاح و کلیة پرداخت‌های صندوق از حساب‌های بانکی صندوق و به دستور مدیر صندوق صورت می‌پذیرد. سرمایه گذار برای ارایه درخواست صدور واحد سرمایه گذاری باید وجوه مورد نیاز را به یکی از حساب های زیر واریز و رسید آن را به همراه فرم تکمیل شده درخواست صدور به نماینده مدیر در شعبه ارایه دهد.                      

ردیف نام بانک شماره حساب شماره شبا
1 آینده 0201881877002 IR77-0600-0000-0020-1881-8770-02
2 شهر 11123111 IR17-0610-0000-0000-0011-1231-11
3 سامان 849-810-1533315-1 IR35-0560-0849-8100-1533-3150-01
4 دی 0200431412001 IR54-0660-0000-0020-0431-4120-01
5 ملی 0221329802007 IR86-0170-0000-0022-1329-8020-07
6 ملت 5893733729 IR71-0120-0200-0000-5893-7337-29
7 مسکن 420000063990 IR710-140040000420000063990
8 گردشگری 132-950-49158-2 IR880640013209500049158002
9 صادرات 0213117328006 IR810190000000213117328006
10 سپه 179832072405 IR740150000001798302072405
11 حکمت ایرانیان 1114-801-1406609-1 IR270650111480101406609001
12 ایران زمین 102-810-7596-1 IR120690010281000007596001
13 تجارت 290359201 IR06018000000000029035201
14 توسعه 103-850-191785-1 IR760510010385000191785001
15 خاور میانه 1004-10-810-707070934 IR90-0780-1004-1081-0707-0709-34
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان